ön yükleyici

KVKK

KVKK

Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Aydınlatma Metni

Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği) olarak, kişisel bakımın güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyoruz ve bu bakımları işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst düzeyde güvenlik önlemlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel Verilerin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda sunulan yetenekleri çalıştırmaktayız. Kişisel verilerin; dağıtma, kullanma şekli, saklama, saklama süresi ile veri koruma ve koruma değişikliklerini, KVKK ve kapsamı mevzuat kapsamında yerine getirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK'nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu'nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıkta kaldı; Veri sorumlusunun bilgisi, kişisel bilgilerin toplanma biçimi ve hukuki nedeni, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili en genel şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni'nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi kapsamına alır. Bu amaçla güvenlik önlemleri almakta ve haklarınız sizi bilgilendirmekteyiz, kişisel bakımın güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız tarafından sağlanan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen göstererek ve uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik kişisel verilerinize yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri, şekilde muhafaza etmekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile kişisel veri koruma ve işleme politikamızı, ifa edilen hizmetler sırasında kişisel işlemlerin nasıl toplandığı, ödülleri, aktardığımız ve koruduğumuzu açıklamaktayız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiştir.
yasal düzenlemelerle ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kişisel düzenlemelerle işleme ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel sağlık, sağlık hizmetlerinin yasallaştırılabilmesi ve bu yeteneğin sağlanması MiraDent Ağız ve Diş Polikliniğinin sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile diğer yasal düzenlemeleri tam ve gerekliliği gibi yerine getirilmesi yöntemi ile kullanılması. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çevrimiçi hizmetler, WhatsApp ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel sağlıkları MiraDent Ağız ve Diş Polikliniğimiz ile bağlantısız devam ettiği süre boyunca oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki olarak muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verileriniz;
Adınız, adınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimizce kullanılan hasta dosyası içeriği ile sizi tanıyabileceğimiz diğer kimlik kablolarız; Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve iletişim koşullarız, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalamanın alınmasız gibi finansal sistemlerz; Muhtelif zamanlarda, elektronik olan veya olmayan, edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Kliniğimizi ziyaret ettiğinizde elde edilen ve/veya yapılabilecek görüntülü ve/veya sesli kamera kayıt kayıtlarınız; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakımın sürdürülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel olarak kişiselleştirilmesiz; özel sağlık sigortasına ilişkin sağlık hizmetleriz ve Sosyal Güvenlik Kurumu sağlıklarız, internet sitesi üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik koşullarız ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal koşullarz dahil olmak üzere ve izolasyonun kesilmediği gerekli verilerden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir.

Yine de MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'nin online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı
Merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Kliniğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaretiniz veya bu sitelerde
Gezinmeniz halinde de kişisel ayarlarız işlenebilecektir.

Kişisel hastalıklarınz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. kategorilerde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve özellikleri işlenecektir. Sağlık hizmetlerinin başında olmak üzere özel olarak kişiselleştirilmesiz ve genel olarak kişiselleştirilmesiz, Kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen ayrıntılarla çalışabilecektir;

Özel bilgilerin kişiselleştirilmesiz, dahili olarak kişiselleştirilmesiz;

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler
Düzenleme, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ,Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik  ve ile ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
Bölgelerin bölümleri,
– Sağlık hizmetleri ile finansmanın sağlanması,
– Hizmetlerimizin karşılığının faturalandırılması,
– Sağlık sigortası kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen
bilgilerin paylaşılması,
– Sözleşmeli sistemlerle ilgili kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine mali açıdan ilişkin
mütabakatın sürdürülmesi;
– Randevu hücrelerinde randevu hakkında sizin haberdar olabileceğiniz,
– Kampanya ve bilgilendirmelerin mesajı, e-posta veya başka şekilde sürdürülmesi,
– Kliniğimizin iç sürekliliğinin planlanması,
– Suiistimal ve/veya yetkisiz birleştirme ve engellenmesi,
– Bilimsel araştırma yapılması,
– Sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi,
Kliniğimiz sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
İdari rejimin toplanması,
– Size sunduğumuz sağlıkla iyileştirmek ve değiştirmek amacıyla sağlık
Hizmetlerin kullanımını analiz etme ve sağlık hizmetlerinin saklanması ile ilgili mevzuat
gerekli bilgilerin saklanması gereken sağlık verilerinin muhafaza edilmesi,
– Hastanın bakımının takibi dahilinde ancak klinik sınırlama olmaksızın, benzeri
yöntemlerle çalıştırılabilecektir.
Ayrıca kişisel sağlıklarız, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Kanunu ve Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Ve Kuruluşlarının Düzenlenmesi Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname , Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik  ve diğer mevzuat düzenleme çerçeveleri işlenebilecek olup MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki muayene altında muhafaza altında tutulabilecektir. Ayrıca, Klinik çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü aralıklar kapsamında, çalışanın genişletilmesi ve iş güvenliği ile iş barışının işletilmesi gibi işletmesel nedenler ile işverenin yönetim hakkının yanında veya işbirliği içinde çalıştırıldığı veya yetkilendirildiği gerçek veya yasal kişiler tarafından çalıştırılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
  Kişisel özgürlükler, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda verilen amaçlarla:
  – Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimler, Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları, Aile Hekimliği Merkezleri,
  – Sosyal Güvenlik Kurumu,
  – Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
  – Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
  – Nüfus Müdürlüğü,
  – Türkiye Eczacılar Birliği,
  – Türk Diş Hekimleri Odası,
  – Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında Hakem veya Hakemler,
  -Yargı organları ve/veya idari makamlar (istenilen bilgi ve belgenin dağıtılması yerine getirilmesi anlamında)
  – Tıbbi teşhis için iş birliğimiz içerisinde laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü
  kişiler,
  – Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
  – Hastanın sevk edildiği veya kendisinin başvurduğu sağlık sorunu,
  – Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık
  üçüncü kişi,
  – Düzenleyici ve düzenleyici kurumlar, resmi merciler
  -Görevli ve yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (yapılacak arıza ve/veya düzenleme görevlerinin kullanılması anlamında)
  -Hizmetlerimizden faydalandığımız veya işbirliği yaptığımız tedarikçilerimizde,
  destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK'nın 8. ve 9. bölümlerde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve çerçeve çerçevesi aktarılabilir.
 2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel sağlıkların her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda kullanılması, yukarıda verilen teknikler ve sağlıkta kayıt altına alınabilmesi ve bu yeteneğin sağlanması MiraDent Ağız ve Diş Polikliniğinin sözleşmesisel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gerekliliği gibi yerine getirilmesi amacı ile KVKK da korunma ilkeleri .

4.VERİ İŞLEME SÜRESİ

Kişisel hastalıklarınz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen oranlarla sınırlı olmak üzere; MiraDent Ağız ve Diş Polikliniğinin tabi olduğu mevzuat ve ilgili tüm kanun ve sair mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilmesi işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, kaydedilen yeni süreler esas alınır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
  İşlenen kişisel verilerle ilgili olarak mevzuatta saklanan;
  – Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgiler
  talep etme,
  – Kişisel sağlık hizmetlerine erişim ve bu verilerin silinmesi, kişisel verilerin işlenme amacını ve
  bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesi,
  – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların bilgilerini istememe,
  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istememe,
  – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların bileşenlerine
  ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya korunmasız kalması
  aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istememe,
  – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesinin sağlanması
  kişinin kendisinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etmesi,
  – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak çalıştırılmasının neden olduğu zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme haklarına yarar.

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği kişisel bakımı yasanın öngördüğü yasal düzenlemelere uygun olarak korunmaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel bakımın korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik önlemlerinin alınması ve bundan sonra veri alınmasına devam edilmesi. Kanun kapsamındaki dosyalarz www.miradent.com.tr web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak Muhittin Mahallesi, Fikir sokak 27/4 İnan Plaza, (Salı Pazarı Girişi – Vakıfbank Üzeri), 59860 Çorlu/Tekirdağ elden teslim edilebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Veri Sahibi Başvuru Formu'nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlanan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, kep(adresiniz var mı )
Adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. MiraDent Ağız ve Diş Polikliniğimize ilettiğiniz yardımız, talebinizin verildiğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ' 7. bölümde kaydedilen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik olarak analiz edilerek cevaplandırılacaktır.

AÇIK RIZA METNİ

Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği) tarafından uygulanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin aydınlatma belgesinin tamamı okundu, tarandı ve MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'nin Kişisel Verileri aşağıda belirtilen çerçevenin işlenmesi konusunda bilgilendirildim.

Bu yeteneği Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygundur. MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği tarafından, gerekli bilgilerin şartlarının muhafazası, tedarikçi ya da bölümlerden ürün ve/veya hizmet sağlamai sağlamaları ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmenin ticari olarak kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgelerin imzalayan bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesi, bunlar kapsamındadır gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin taranması, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni'nde yer alan bilgilerin değiştirilmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni'nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yerin nasıl aydınlatıldığı ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay verilmektedir.

Tarih ad soyad imza

 

SOSYAL MEDYA AÇIK RIZA ONAM METNİ

Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kliniklerinde tedavi tedavisi sırasında, ve/veya öncesinde ve sonrasında tedavilerde, gerçekleşen tedavi ve ziyaretlerle ilgili ve bu esnada alınan görüntü, fotoğraf, video kaydı, ses kaydı, röpörtaj, yorum ve benzeri her türlü kayıtlarımın, instagram, facebook,Twitter ve benzeri sosyal medya iletişim araçlarında sosyal medya iletişim araçlarında reklam,soyad ve medya mecralarında kullandığım takma isim, takma ad bilgilerim işaretlenmek, eklenmek, hastaglenmek sureti ile kamuya açık her türlü sosyal medya mecralarında paylaşılmasına açıkça rıza ve onay verilmesi. Sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak bilgilendirdim.

 

Tarih ad soyad takma adı sosyal medya adı imza

 

  Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu YAYIM TARİHİ
22/02/2020

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak kayıtlı kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) KVKK'nın 11. Maddesinde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu'na yani Miradent Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (kısaca MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği) başvuru hakkıdır. Bu haklara ilişkin olarak yapılan başvuruların, KVKK'nın 13. maddesinin 1. paragrafı ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'in ilgili kayıtlı olarak kayıtlı olarak kayıtlı olması veya elektronik olarak saklanması ve aşağıda yer alan yerde saklanması gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi bünyesinde yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak imzalanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5/2 yılında sürdürülebileceği, veri sahibine ait reklam, soyad ve başvuru yazılı olup imza, Türkiye Cumhuriyeti rejimi için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleştirme yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerin sağlanması zorunludur.

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde yanıtlanabilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih bilgilerinin belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formülü ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgeler, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne aşağıdaki şekilde başvuru yapılması gerekmektedir.

Yazılı Başvurular:

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne yapılan yazılı başvurular, bilgiler içeren ve eksiksiz olarak düzenlenmiş işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir sıcaklıktan,

 • MiraDent Ağız ve Diş Polikliniğine bağlı veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapılması yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Muhittin Mahallesi Fikir Sokak 27/4 İnan Plaza (Salı pazarı girişi- Vakıfbank üzeri) Çorlu/TEKİRDAĞ”ın dağıtımları yapılarak iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne yapılan elektronik başvurular, rapor bilgileri içeren ve eksiksiz olarak düzenlenmiş işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nun

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlanan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan”.kep.tr” bileşenlerini ayırmak,
 • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne daha önce yazılır ve MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği kuralları kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@miradent.com.tr elektronik posta olarak birleştirilmesi,
 • MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği tarafından başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da kullanıma sunulması iletilmelidir. (Hali hazırda , MiraDent

 

Ağız ve Diş Polikliniği'ne göre bu yöne ilişkin bir yazılım ya da uygulama bulunmamaktadır. Bu uğurda bir yazılım ya da uygulama çalıştırılırken www.miradent.com.tr konumun iletişim başlığı altında yayımlanacaktır. )

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin onaylandığına göre, talebinizin MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne ulaşmasından itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka uygun ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde tamamlanacak ve yazılı veya elektronik olarak cevaplanacaktır.

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi durumunda, MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği tarafından eksikliği giderilene kadar talep edilebilir.

Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'de 7. Maddede devam edilecek, sayfaya kadar ücret alınmayacak; Sayfanın üstündeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınır.

lisansŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İsim , Soy ismi:
TC Kimlik No:
Uyruğu:
Olması Halinde Pasaport Numarası/
Yabancı Kimlik Bilgileri:
E-posta adresi:
Adres:

Cep Telefonu:
Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtin.

□ Çalışan

□ Hasta

□ Ziyaretçi

□ Eski Çalışan

Lütfen çalıştığınız yılı ve durumunuzu belirtin:

 

Lütfen Mezun olduğunuz yılı ve bölümü

belirtiniz:

 

 

□ Çalışan adayı/İş birleştirme

Lütfen başvuru tarihini ve başvuru durumunu belirtiniz:

 

 

□ Üçüncü kişi firma çalışanları

Lütfen çalıştığınız firma/kurum ve durumunuzu belirtin:

 

 

□ Diğer (tedarikçi, iş arkadaşı vb.)

Lütfen firma/kurum adınızı belirtin:

 

 

 

 

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:

Konu:

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 

 

Talep Hayır Talep Konusu Seçiminiz (lütfen doldurun)
1 MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'nin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)  
2 MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme işlemleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)  
3

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)

 

 
4 Kişisel verilerimin kayıtlarında veya üçüncü kişilere aktarılması durumunda, aktarılan bu üçüncü kişilere, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)  
5

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlediğini düşünüyorum ve bunların bilgilerini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel doğrulamanızı “Seçiminiz” alanına yazınız ve kontrollerinizi, ek olarak gönderiniz.

Düzeltilecek veri;
6

Kişisel verilerin kalktığını, arızaların ortadan kaybolduğunu ve bu şekilde taşındığını kişisel verilerin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Yok düzenlemeyi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-e)

Seçiminizi yazı ile yazın.

 

7

Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlendiğini,

a) Düzeltilmesi,

b)Silinmesi,

c) Yok edilmesi,

Talep hakkında yapılan kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişilerin bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)

Seçiminizi yazı ile yazın.

 

8

MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemlerin analiz edildiği ve bu analizlerin sonuçlarının aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Buna itiraz ediyorum. Aleyhinize durumunu analiz sonucunu “Seçiminizin” alanına yazın ve itirazınızı onaylayan belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)

 

Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;
9

Kişisel verilerin kanuna aykırı olması nedeniyle zarara uğramam. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

Kanuna aykırılık konu olan hususu “Seçiminizin” alanına yazınız ve kontrollerinizi ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

 

 

Lütfen başvurunuzda değişiklik yapmayız yanıtınızın tarafınıza bildirilme dağılımını değiştirin:

 

□ Adresimi göndermek istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresimin sağlanmasını istiyorum.

(E-posta seçenekleri arasında seçim yaparak, boyuta daha hızlı yanıt verebilirsiniz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.

 

İşbu “Başvuru Formu”, MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği ile olan ilişkinizi tespit maliyeti, varsa, MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği tarafından işlenen kişisel bilgilerin eksiksiz olarak tanımlanması ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bildirimi ve özellikle kişisel temizliğin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı doğum muayenesinin yapılması amacıyla MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetkili tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme saklı tutmaktayız. Bununla beraber MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne iletilebilecek taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne yetkiliz bir başvuru yapılması halinde MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği, söz konusu yanlış bilgi ya daz başvuru yapılması taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda, MiraDent Ağız ve Diş Polikliniği'ne yapmış olduğunuz başvurumun, Kanun'un 13. maddesinin saklanması değerlendirilerek, tarafıma bilgi bilgilerinizi rica ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı :

Tarih :

İmza: